Общи условия

Настоящите общи условия уреждат отношенията между "IBAY.BG"ООД, и лицата- ползватели на услугите на сайта www.ibay.bg. www.ibay.bg е сайт за безплатни обяви и реклама. www.ibay.bg е собственост на "IBAY.BG" ООД. В настоящите Общи условия "IBAY.BG" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта www.ibay.bg. Всяко лице, което е заредило на браузъра си www.ibay.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на www.ibay.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта. Ползвателите на услугите на www.ibay.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта www.ibay.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от "IBAY.BG" ООД, относно услугите, предоставяни чрез сайтовете на "IBAY.BG" ООД, посочени в раздел "Интернет сайтове" на www.ibay.bg.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ ВЪВ www.ibay.bg :

 1. Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица) освен в случаите в които се посочва търговска марка на вещите и артикулите в обявата.
 2. Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.
 3. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони.
 4. Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.
 5. Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата.
 6. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.
 7.  Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика.
 8. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.
 9. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга.
 10. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител.
 11. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието.
 12. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.
 13. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации.
 14. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.
 15. Забранено е публикуването на снимки с откровено порнографско съдържание.
 16. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.
 17. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.
 18. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.
 19. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
 20. Забранена е директната, нерегламентирана реклама - във сайта www.ibay.bg
 21. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи или посочени като незаконни от действащото законодателство.
 22. Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга.
 23. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.
 24. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове.
 25. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет.
 26. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.
 27. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители.
 28. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.
 29. В Категории АВТО-МОТО (без рубрика Резервни части и аксесоари) и ИМОТИ могат да се публикуват до ... обяви.
 30.  VIP обявите се публикуват за срок от 7 дни.
 31. През този период потребителят има право на 1 качване дневно на обявата най-отгоре в списъка с обяви.
 32. Изпращането на SMS за промотирана обява НЕ гарантира публикуването на обявата в www.ibay.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.
 33. Потребителите имат право на 1 качване дневно на обикновена обява най-отгоре в списъка с обяви.
 34. Всеки потребител с активни VIP–обяви има право да направи допълнително по 1 такова качване дневно на нормалните си обяви, за всяка своя VIP обява.
 35. Обявите се публикуват за срок от 6 месеца.
 36.  * "IBAY.BG" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви.
 37.  Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува.
 38. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 39.  *Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им.

ПЛАЩАНИЯ

 1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта www.ibay.bg се извършват в брой, по банков път или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services).
 2. Цените на услугите се обявяват от сайта www.ibay.bg.
 3. "IBAY.BG" ООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "IBAY.BG" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. "IBAY.BG" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "IBAY.BG" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.